Formy darowizny. Jak wysoki podatek nas spotka?

Polskie prawo określa cztery rodzaje darowizny, które należy zgłosić do urzędu skarbowego. Nie w każdym przypadku podatek od darowizny musi być odprowadzony, tak jak nie zawsze konieczne jest spisanie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Jak, gdzie i kiedy należy zgłosić darowiznę?

Jeśli przekazanie darowizny nastąpiło w formie aktu notarialnego, do przekazania informacji urzędowi skarbowemu zobowiązany jest notariusz. Powinność tą musi wykonać najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym podpisano przyjęcie darowizny. Natomiast jeśli umowa miała zwykłą formę pisemną lub ustną, obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu spada na osobę obdarowaną. Urząd skarbowy określa dwa terminy składania zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Pierwszy występuje wtedy, gdy darowizna objęta jest koniecznością uiszczenia podatku i wynosi on miesiąc od przyjęcia darowizny. Drugi natomiast wynosi 6 miesięcy i dotyczy osób, którym przysługuje zwolnienie z podatku. Sytuacja zazwyczaj ma miejsce w przypadku otrzymania darowizny od najbliższej rodziny, a więc od osób należącej do grupy podatkowej 0.

Umowa w postaci aktu notarialnego – kiedy musi być sporządzona i co powinna zawierać?

Konieczność udania się do notariusza w celu przyjęcia darowizny ma miejsce w przypadku nieruchomości. Należy również uzupełnić księgę wieczystą, jeśli taka jest. Zaleca się także sporządzać umowę w postaci aktu notarialnego w przypadku niektórych ruchomości, jednak nie stanowi to obowiązku. Nawet zwykła umowa przekazania darowizny powinna zawierać dane obu stron, w tym imiona i nazwiska, adresy oraz numery seryjne dowodów. Ponadto wskazać należy stopień pokrewieństwa, a także sposób przekazania darowizny, w ty, oświadczenie przyjęcia darowizny oraz zapis wskazujący na to, że jest ona przekazana nieodpłatnie. Niezwykle ważne jest także wskazanie daty. Określić należy też przedmiot darowizny oraz jego wartość. W umowie powinien znaleźć się zapis wskazujący, że kwestie sporne rozwiązywane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.